تبلیغات


وکیل

"Papá, papá, ¿qué es un mercenario?" 

"Es un señor que lucha contra una o más personas, en su país o en el extranjero, sin ideales y solamente por dinero." 

"Ah, ¿cómo los abogados?"

"بابا، بابا؛ یه مزدور چکار میکنه؟"

"مزدور کسیه که علیه یک نفر یا تعدادی در کشور خودش و یا خارج از کشور بدون توجه به ایده آل ها و تنها بنابر کسب پول، مبارزه میکنه."

"آهان، درست مثل وکلا؟"منبع این نوشته : منبع